ประวัติสภาคณาจารย์และข้าราชการ


ก่อตั้งตามข้อบังคับสภาคณาจารย์และราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปี 2547
สภาคณาจารย์และข้าราชการมีบทบาทหน้าที่ ดูแลความเป็นอยู่ของบุคลากรและคณาจารย์ ข้อเสนอแนะ มาตรฐานทางวิชาการ นโยบาย ระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนจรรยาบรรณของคณาจารย์และข้าราชการ


ผศ.ดร.นิศากร เถาสมบัติ

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

วิสัยทัศน์


ยึดมั่นธรรมาภิบาล ประสานส่งเสริมพัฒนา พิทักษ์รักษาผลประโยชน์มหาวิทยาลัย ใส่ใจประชาคม


พันธกิจ


สภาคณาจารย์และข้าราชการ มีหน้าที่ ตาม พรบ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ปี ๒๕๔๗ มาตรา ๒๔ ดังนี้

          ๑. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัยต่ออธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย

          ๒. แสวงหาแนวทางร่วมกันเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และข้าราชการ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

          ๓. พิทักษ์ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่อธิการบดี หรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

          ๔. เรียกประชุมคณาจารย์และข้าราชการ เพื่อพิจารณากิจกรรมของมหาวิทยาลัย และนำเสนอความคิดเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย


***
การปฏิบัติหน้าที่ของสภาคณาจารย์และข้าราชการถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและการดำเนินการใด ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบย่อมได้รับความคุ้มครอง ไม่เป็นเหตุในการดำเนินการทางวินัย

ผู้เข้าชม:
free hit counter