fACULTy SENATE of officials' COUNCIL of

Bansomdejchaopraya Rajabhat University

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

          โครงการประชุมเชิงปฏบัติการและเปิดเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็นของคณาจารย์และบุคลากร เรื่อง ความสุขในการทำงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการต่อสัญญาจ้างจนถึง 60 ปี


หลักการและเหตุผล

          สภาคณาจารย์และข้าราชการ มีพันธกิจ (Mission) 3 ข้อดังนี้ (1) สร้างความสุขความมั่นคงในการทำงานให้แก่พี่น้องชาวบ้านสมเด็จ (2) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและกิจการของมหาวิทยาลัย (3) พิทักษ์ผลประโยชน์ของบุคลากรและมหาวิทยาลัยและตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 24 กำหนดให้สภาคณาจารย์และข้าราชการ มีหน้าที่ (1) ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัยต่ออธอการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย (2) แสวงหาแนวทางร่วมกันดพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ (3) พิทักษ์ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่อธิการบดีและสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย (4) เรีกประชุมคณาจารย์และข้าราชการ เพื่อพิจารณากิจกรรมของมหาวิทยาลัยและนำเสนอความคิดเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย ประกอบกับสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนในการแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ที่ประชุมคณะกรรมการสภา๕ราจารยืและข้าราชการ (ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560) ได้มีมติให้เรียกประชุมคณาจารย์และข้าราชการและบุคลากร ในวันที่ 19 กรกฏาคม 2560 เพื่อพิจารณากิจกรรมของมหาวิทยาลัย 3 เรื่อง ดังนี้ 

          1) ความสุขในการทำงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย

          2) การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร

          3) การต่อสัญญาจ้างจนถึงอายุ 60ปี ของพนักงานมหาวิทยาลัย


วัตถุประสงค์

          1) เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย

          2) เพื่อแสวงหาแนวทางร่วมกันในการส่งเสริมพัมนาศักยภาพของคณาจารย์และบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่

          3) เพื่อรวบรวมข้อมูลและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อเสนอต่ออธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย


กลุ่มเป้าหมาย

          บุคคลภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 975 คน ประกอบด้วยสายสอน 605 คน และสายสนับสนุน 370 คน


วิธีการดำเนินงาน

          สถานที่ดำเนินโครงการ : อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

          วัน / เดือน / ปี ที่จัดโครงการ : วันที่ 19 กรกฎาคม 2560


ประโยชน์ที่คาดว่าได้รับ

          1) ประโยชน์ผู้เข้าร่วมโครงการ

                    - บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารของมหาวิทยาลัย

                    - บุคลากรได้พบปะและมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน

          2) ประโยชน์ต่อหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย

                    - บุคลากรและมหาวิทยาลัยได้แนวทางร่วมกันในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่

                    - มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยได้ข้อมูลและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

          3) ประโยชน์ต่อชุมชน / สังคม


ผู้รับผิดชอบโครงการ

          สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากำหนดการ

โครงการประชุมเชิงปฏบัติการและเปิดเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็นของคณาจารย์และบุคลากร

 เรื่อง ความสุขในการทำงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการต่อสัญญาจ้างจนถึง 60 ปี

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. - 12.00 น.

ณ อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560

                    09.00 น.                    ลงทะเบียน

                    10.00 น.                    ประธานกล่าวเปิดการประชุม

                    11.45 น.                    เปิดเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็นจากคณาจารย์และบุคลากร 3 เรื่อง

                                                     1. ความสุขในการทำงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

                                                     2. การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัย

                                                     3. การต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยจนถึงอายุ 60ปี

                    12.00 น.                    เลิกประชุม


 สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

1061 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02 - 473 7000 ต่อ 1820

bsru_senate@hotmail.com