fACULTy SENATE of officials' COUNCIL of

Bansomdejchaopraya Rajabhat University

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

          โครงการประชุมเชิงปฏบัติการและเปิดเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็นของคณาจารย์และบุคลากร เรื่อง ความสุขในการทำงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการต่อสัญญาจ้างจนถึง ๖๐ ปี


หลักการและเหตุผล

          สภาคณาจารย์และข้าราชการ มีพันธกิจ (Mission) ๓ ข้อดังนี้ (๑) สร้างความสุขความมั่นคงในการทำงานให้แก่พี่น้องชาวบ้านสมเด็จ (๒) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและกิจการของมหาวิทยาลัย (๓) พิทักษ์ผลประโยชน์ของบุคลากรและมหาวิทยาลัยและตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๔ กำหนดให้สภาคณาจารย์และข้าราชการ มีหน้าที่ (๑) ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัยต่ออธอการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย (๒) แสวงหาแนวทางร่วมกันดพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ (๓) พิทักษ์ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่อธิการบดีและสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย (๔) เรีกประชุมคณาจารย์และข้าราชการ เพื่อพิจารณากิจกรรมของมหาวิทยาลัยและนำเสนอความคิดเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย ประกอบกับสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนในการแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ที่ประชุมคณะกรรมการสภา๕ราจารยืและข้าราชการ (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐) ได้มีมติให้เรียกประชุมคณาจารย์และข้าราชการและบุคลากร ในวันที่ ๑๙ กรกฏาคม ๒๕๖๐ เพื่อพิจารณากิจกรรมของมหาวิทยาลัย 3 เรื่อง ดังนี้ 

          ๑) ความสุขในการทำงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย

          ๒) การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร

          ๓) การต่อสัญญาจ้างจนถึงอายุ 60ปี ของพนักงานมหาวิทยาลัย


วัตถุประสงค์

          ๑) เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย

          ๒) เพื่อแสวงหาแนวทางร่วมกันในการส่งเสริมพัมนาศักยภาพของคณาจารย์และบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่

          ๓) เพื่อรวบรวมข้อมูลและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อเสนอต่ออธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย


กลุ่มเป้าหมาย

          บุคคลภายในมหาวิทยาลัย จำนวน ๙๗๕ คน ประกอบด้วยสายสอน ๖๐๕ คน และสายสนับสนุน ๓๗๐ คน


วิธีการดำเนินงาน

          สถานที่ดำเนินโครงการ : อาคาร ๑ ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

          วัน / เดือน / ปี ที่จัดโครงการ : วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐


ประโยชน์ที่คาดว่าได้รับ

          ๑) ประโยชน์ผู้เข้าร่วมโครงการ

                    - บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารของมหาวิทยาลัย

                    - บุคลากรได้พบปะและมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน

          ๒) ประโยชน์ต่อหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย

                    - บุคลากรและมหาวิทยาลัยได้แนวทางร่วมกันในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่

                    - มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยได้ข้อมูลและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

          ๓) ประโยชน์ต่อชุมชน / สังคม


ผู้รับผิดชอบโครงการ

          สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากำหนดการ

โครงการประชุมเชิงปฏบัติการและเปิดเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็นของคณาจารย์และบุคลากร

 เรื่อง ความสุขในการทำงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการต่อสัญญาจ้างจนถึง ๖๐ ปี

วันพุธที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.

ณ อาคาร ๑ ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


วันพุธที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐

                    ๐๙.๐๐ น.                    ลงทะเบียน

                    ๑๐.๐๐ น.                    ประธานกล่าวเปิดการประชุม

                    ๑๑.๔๕ น.                    เปิดเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็นจากคณาจารย์และบุคลากร ๓ เรื่อง

                                                     ๑. ความสุขในการทำงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

                                                     ๒. การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัย

                                                     ๓. การต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยจนถึงอายุ ๖๐ปี

                    ๑๒.๐๐ น.                    เลิกประชุม


 สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๑๐๖๑ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ - ๔๗๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๒๐