fACULTy SENATE of officials' COUNCIL of

Bansomdejchaopraya Rajabhat University

มติที่ประชุมโดยย่อ

การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐

วันอังคารที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ

___________________________________

 

 

วาระที่ ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ การประชุมเสวนา เรื่อง “ค่าตอบแทนที่เป็นตามรัฐธรรมนูญของอาจารย์มหาวิทยาลัย”

      ทปสท. จะจัดประชุมในวันศุกร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้รัฐบาลเยียวยาเงินเดือนให้แก่ข้าราชการพลเรือนในสถานบันอุดมศึกษาซึ่งได้ค่าตอบแทนต่ำกว่าข้าราชการครูอยู่ร้อยละ ๘

มติที่ประชุม  รับทราบ

๑.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย

      โดยผู้ที่ได้รับเลือกเป็นประธานที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิริยะ ศิริชานนท์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และรองศาสตราจารย์ ดร. บุญมี กวินเสกสรรค์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการของที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.)

มติที่ประชุม  รับทราบ

๑.๓ สรุปผลการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การปรับบทบาทหน้าที่มหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย Thailand ๔.๐”

ที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) ได้เล็งเห็นความจำเป็นของการปรับบทบาทหน้าที่มหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย Thailand ๔.๐ จึงจัดสัมมนาทางวิชาการ และระดมความคิดเห็นจากสมาชิกที่เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น ๓๓ สถาบัน ซึ่งที่ประชุมมีความคิดเห็นดังนี้

          ๑) การผลิตบัณฑิต อาจารย์ผู้สอนควรนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและปรับเปลี่ยนวิธีการสอนโดยใช้สื่อที่ทันสมัยเพื่อจูงใจผู้เรียนพร้อมทั้งบูรณาการหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงวัย

          ๒) การวิจัย ควรสร้างเครือข่ายงานวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน

          ๓) การบริการทางวิชาการ ควรเน้นการบริการทางวิชาการตามยุทธศาสตร์จังหวัด เพื่อให้การบริการทางวิชาการเป็นประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนในท้องถิ่น

          ๔) การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ควรเน้นความเป็นตัวตนของวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่น และนำเสนอจุดเด่นทางวัฒนธรรมนั้นๆ ต่อบุคคลในท้องถิ่นหรือประเทศอื่นที่สนใจ

          ๕) การบริหารงานบุคลากรในมหาวิทยาลัย

                   - สร้างความมั่นคงให้แก่บุคลากร

                   - สร้างขวัญและกำลังใจ

                   - สร้างโอกาสและความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองของบุคลากร

                   - สร้างระบบกลไกในการตรวจสอบการบริหารงาน

มติที่ประชุม  รับทราบ


วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ โดยแก้คำผิดในวาระที่ ๓.๑ ข้อ ๑

 

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

        -ไม่มี-

 

วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑ การพิจารณาร่าง ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...

      มหาวิทยาลัยได้ทำ (ร่าง) ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... เพื่อจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ พนักงานราชการ และลูกจ้าง โดยได้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมีมติให้ทางมหาวิทยาลัยจัดทำประชาวิจารณ์ ร่าง ระเบียบดังกล่าว แล้วนำเข้าเข้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาต่อไป  

มติที่ประชุม  รับทราบ

๔.๒ เรื่องเสนอแนะการดำเนินงานของกองทุนสุริยะ

      ด้วยมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้จัดทำหนังถึงสภาคณาจารย์ฯ เพื่อให้ประสานงานกับคณะกรรมการกองทุนสุริยะเพื่อให้กองทุนสุริยะปล่อยเงินกู้ระยะยาวและจำนวนเงินกู้ที่เพิ่มมากขึ้น 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

 

วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...

        จากการที่คณะอนุกรรมการ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... ได้ออกแบบอินทนูสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุนมาให้คณะกรรมการสภาคณาจารย์ฯ พิจารณา  

มติที่ประชุม เห็นชอบแบบอินทนูดังในภาพด้านล่าง และมอบให้คณะอนุกรรมการ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... ทำการสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรของสายวิชาการและสายสนับสนุน  


                             สายวิชาการ                                                            สายสนับสนุน

 

๕.๒ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

คณะอนุกรรมการได้จัดทำร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ มาให้คณะกรรมการสภาคณาจารย์พิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบให้คณะอนุกรรมการทำการปรับแก้ไขข้อบังคับบางข้อให้สมบูรณ์และสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกฎหมาย เมื่อแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์ฯ เพื่อพิจารณาอีกครั้ง

๕.๓ ชื่อภาษาอังกฤษของ สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

      ได้มีการเสนอขอแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษของสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็น“Faculty Senate and Officials’ Council of Bansomdejchaopraya Rajabhat University” ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับมหาวิทยาลัยอื่นที่ใช้กัน

มติที่ประชุม  เห็นชอบ

๕.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารี ผสานสินธุวงศ์ ได้ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ เนื่องจากได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อแบบเต็มเวลาในระดับปริญญาเอก

มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ

 

วาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

๖.๑ กำหนดการประชุมสภาคณาจารย์ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ อาคาร ๕ ชั้น ๑

มติที่ประชุม  รับทราบ
 สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๑๐๖๑ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ - ๔๗๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๒๐