fACULTy SENATE of officials' COUNCIL of

Bansomdejchaopraya Rajabhat University

มติที่ประชุมโดยย่อ

การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐

วันอังคารที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ

___________________________________

 

วาระที่ ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การปรับบทบาทหน้าที่มหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย Thailand ๔.๐” และการประชุมที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ ๓ ในวันที่   ๒๐ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มติที่ประชุม  รับทราบ

๑.๒ การประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี ๒๕๖๐ เรื่อง “กระทรวงอุดมศึกษาแก้ปัญหาการศึกษาได้จริงหรือ” ในวันที่  ๒๔ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเจริญธานี ปริ้นเซส จังหวัดขอนแก่น

มติที่ประชุม  รับทราบ

 

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ โดยแก้คำผิดในวาระที่ ๑.๑ และ ๔.๒

 

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ... ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินงานให้มีความสัมพันธ์กับตำแหน่งทางวิชาการ ประกอบกับมีระเบียบการขอตำแหน่งทางวิชาการของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (กพอ.) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในปี ๒๕๖๑

มติที่ประชุม  รับทราบ และให้คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ศึกษาดูระเบียบการขอตำแหน่งทางวิชาการของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (กพอ.) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในปี ๒๕๖๑

๓.๒ การประชุมคณะอนุกรรมการ เพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย เครื่องแบบพิธีการพนักงานมหาวิทยาลัย  โดยที่ประชุมสรุป ๓ แนวทาง คือ

          ๑) ออกแบบอินทนู โดยการเพิ่มสัญญาลักษณ์ในอินทนูในตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ.

          ๒) ออกแบบอินทนูใหม่

          ๓) ทำเข็มเชิดชูเกียรติสำหรับ ผศ. รศ. และ ศ.

มติที่ประชุม  รับทราบ โดยมอบให้คณะอนุกรรมการแก้ไขปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย เครื่องแบบพิธีการพนักงานมหาวิทยาลัย ดำเนินการเลือกแบบที่เหมาะสมที่สุดแล้วมาสรุปผลในการประชุมครั้งต่อไป

 

วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑ ขอเชิญคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล โดยวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สมทบทุนก่อสร้างที่ทำการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ สนามกอล์ฟภายในมณฑลทหารบกที่ ๒๗ (ค่ายประเสริฐสงคราม) จังหวัดร้อยเอ็ด

มติที่ประชุม  รับทราบ

 

วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา          

๕.๑ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้ตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ โดยมีรายชื่อดังนี้ ผศ.ดร.วรรณภร ศิริพละ (ประธานคณะอนุกรรมการ)

รศ.ดร.ณรงค์วัฒน์ มิ่งมิตร , อาจารย์ ดร.พัชรา เดชโฮม , อาจารย์ประภวิษณุ์ พนัสทรัพย์สุข, อาจารย์สุริยา อติวิทยาภรณ์, นายชาตรี คนงานดี , นางวลินเนศวร์ ธีรการุณวงศ์ , นายวีระยุทธ กุลศักดิ์ เป็นอนุกรรมการ

 

วาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

๖.๑ กำหนดการประชุมสภาคณาจารย์ฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ ในวันอังคารที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ อาคาร ๕ ชั้น ๑

มติที่ประชุม  รับทราบ สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๑๐๖๑ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ - ๔๗๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๒๐