fACULTy SENATE of officials' COUNCIL of

Bansomdejchaopraya Rajabhat University

มติที่ประชุมโดยย่อ

การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐

วันอังคารที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ

___________________________________

 

วาระที่ ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ ที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) ได้มีหนังสือถึงสำนักงบประมาณเพื่อขอให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อการเลื่อนเงินเดือนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาจากร้อยละ ๔ เป็นร้อยละ ๖ ซึ่งทางสำนักงบประมาณมีหนังสือตอบกลับมาว่าในการเลื่อนเงินเดือนให้แก่บุคลากรของรัฐทั้งที่เป็นข้าราชการและพนักงาน ควรเป็นไปในจำนวนที่ใกล้เคียงกัน จึงกำหนดวงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาไม่เกินร้อยละ ๔ ของงบประมาณรายจ่ายที่จ่ายเป็นเงินเดือน

มติที่ประชุม  รับทราบ

 

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ โดยไม่มีการแก้ไข

 

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ การปรับปรุงสุขาภิบาลโรงอาหาร   ตามที่สภาคณาจารย์ฯ ได้ทำหนังสือถึงอธิการบดีเพื่อให้มีการปรับปรุงสุขาภิบาลของโรงอาหารชั้น ๒ อาคาร ๑   โดย ผศ.สายัณ พุทธลา (ประธานโครงการร้านค้าและบริการ) ได้มีหนังสือชี้แจงถึงการ จัดการสุขาภิบาลภายในโรงอาหาร ดังนี้ (๑) มีการจัดจ้างบริษัทกำจัดแมลงสาบ ให้เข้ามาดำเนินการเดือนละ ๑ ครั้ง (๒) มีการใช้ผลิตภัณฑ์กาวกำจัดแมลงสาบสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง (๓) มีแผนจะเปลี่ยนโต๊ะและเก้าอี้ภายในโรงอาหารและภายในห้องอาหารของอาจารย์ (๔) การทำความสะอาดพื้นที่โดยรวมของโรงอาหารและห้องอาหารของอาจารย์

มติที่ประชุม  รับทราบ

๓.๒ สภาคณาจารย์ฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย เครื่องแบบพิธีการพนักงานมหาวิทยาลัย  ซึ่งคณะอนุกรรมชุดดังกล่าวนี้ได้ประชุมหารือกันเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ สาระสำคัญของการประชุมได้มีการกำหนดอินทรธนูของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการกับสายสนับสนุนให้มีความแตกต่างกัน รวมทั้งให้มีความแตกต่างกันในแต่ละระดับตำแหน่งด้วย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบอินทรธนู

มติที่ประชุม  รับทราบ

 

วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑ นักศึกษาจอดรถจักรยานยนต์กีดขวางทางสัญจรในซอยเข้ามหาวิทยาลัย  และได้ถูกตำรวจจับ

มติที่ประชุม  รับทราบ และเห็นควรให้มหาวิทยาลัยหาที่จอดรถภายในมหาวิทยาลัยให้แก่นักศึกษา เพื่อที่จะได้ไม่ไปจอดรถเกะกะสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้สัญจรไปมา

๔.๒ กองทุนสุริยะ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสุริยะได้มีกรรมการที่เป็นตัวแทนจากสภาคณาจารย์เสนอขอให้ขยายระยะเวลาการผ่อนชำระเงินกู้จาก ๑๒ เดือน เป็น ๒๔ เดือน ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าไม่สามารถปฏิบัติได้ รวมทั้งอาจมีการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากร้อยละ ๖ เป็นร้อยละ ๙

มติที่ประชุม  รับทราบ

 

วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา          

๕.๑ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ...

          ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์ฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖o ได้มีมติเห็นควรให้มีการแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยประเด็นสำคัญที่ต้องแก้ไขคือ เมื่อผ่านการทดลองปฏิบัติงานแล้ว ควรให้มีการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนจนถึงอายุครบ ๖o ปี ส่วนรายละเอียดได้มอบให้อาจารย์ประภวิษญ์ พนัสทรัพย์สุข เป็นผู้จัดทำ แล้วนำมาเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์ฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖o  ซึ่งคณะกรรมการสภาคณาจารย์ฯ ได้พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ... ที่อาจารย์ประภวิษญ์ ได้จัดทำมา พร้อมกันนี้ได้มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

มติที่ประชุม   เห็นชอบ และมอบให้อาจารย์ประภวิษญ์ พนัสทรัพย์สุข เป็นผู้ดำเนินการแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ...  ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  ก่อนนำเสนอต่ออธิการบดีและคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

 

วาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

๖.๑ กำหนดการประชุมสภาคณาจารย์ฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ ในวันอังคารที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ อาคาร ๕ ชั้น ๑

มติที่ประชุม  รับทราบ สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๑๐๖๑ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ - ๔๗๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๒๐