fACULTy SENATE of officials' COUNCIL of

Bansomdejchaopraya Rajabhat University

มติที่ประชุมโดยย่อ

การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐

วันอังคารที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ

___________________________________

 

วาระที่ ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ สรุปผลการประชุมสัมมนาทางวิชาการและการประชุม ทปสท. สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ (๑ที่ประชุม ทปสท. ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๗/๒๕๖o เรื่อง

การแก้ไขปัญหาการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา (๒) ประธาน ทปสท. คนใหม่ คือ ผศ.ฉัตรชาย ศุภจารีรักษ์  (๓) การขึ้นเงินเดือน ๘% ให้กับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเลขาธิการ สกอ. ไม่ขัดข้องในเรื่องนี้ ขณะนี้เรื่องอยู่ที่ท่านวิษณุ เครืองาม

๑.๒ การเข้าร่วมประชุม TAGB FORUM / เสวนา สสมท. ครั้งที่ ๒ เรื่อง “กระทรวงอุดมศึกษา จะแก้ปัญหาได้จริงหรือ” ในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐

มติที่ประชุม  รับทราบ

 

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ โดยไม่มีการแก้ไขคำผิด

 

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

          ไม่มี

 

วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑ การปรับปรุงสุขาภิบาลโรงอาหารของมหาวิทยาลัย เนื่องจากมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยและนักศึกษาจำนวนมากใช้บริการบริโภคอาหารที่โรงอาหาร ชั้น ๒ อาคาร ๑ และพบว่า (๑) มีแมลงสาบขนาดเล็กไต่อยู่ตามโต๊ะอาหาร ซึ่งอาจเป็นพาหนะนำโรคได้และทำให้สุขอนามัยในการรับประทานอาหารลดต่ำลง (๒) เครื่องอำนวยความสะดวกภายในห้องรับประทานอาหารของคณาจารย์และบุคลากร ที่อาคาร ๑ ชั้น ๒ ไม่พร้อมใช้งาน เช่น เครื่องปรับอากาศมีแต่ไม่เปิดใช้งาน โต๊ะไม่สะอาด ไม่มีแม่บ้านมาทำความสะอาด โดยทางสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้ทำบันทึกข้อความถึงอธิการบดีแล้ว โดยอธิการบดีได้รับทราบ นำเสนอและพิจารณาในที่ประชุม ก.อม / กม.บส. ต่อไป

มติที่ประชุม  รับทราบ

๔.๒ การจัดสวัสดิการให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบรายได้ พนักงานราชการและลูกจ้าง โดยทางสภาคณาจารย์และข้าราชการได้ทำบันทึกข้อความถึงอธิการบดีแล้ว โดยอธิการบดีแจ้งกลับมาว่าขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการดำเนินงาน

มติที่ประชุม  รับทราบ

๔.๓ กำหนดการงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะจัดงานในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐  ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะจัดงานในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ โดยทางสภาคณาจารย์และข้าราชการ จะเข้าร่วมมอบของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุราชการ

มติที่ประชุม  รับทราบ โดยมอบให้นางวลินเนศวร์ ธีรการุณวงศ์ เป็นผู้จัดหาของที่ระลึกในวันและเวลาดังกล่าว

 

วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ แต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อแก้ไขปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย เครื่องแบบพิธีการพนักงานมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม   เห็นชอบ และแต่งตั้งผู้ที่มีรายชื่อดังนี้เป็นคณะอนุกรรมการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณภร ศิริพละ (ประธานคณะอนุกรรมการ) อาจารย์พีระพงษ์ ยืนยงชัยวัฒน์ , อาจารย์ ดร.พัชรา เดชโฮม , ผศ.อารี ผสานสินธุวงศ์ , อาจารย์ประภวิษณุ์ พนัสทรัพย์สุข , ผศ.สิงห์ สิงห์ขจร , ผศ.พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล , อาจารย์ดรุษ ประดิษฐ์ทรง , อาจารย์วงศ์ทอง เขียนวงศ์ , นางวลินเนศวร์ ธีรการุณวงศ์ , นายสุพล แซ่อึ้ง , นางสาวรสสุคนธ์ อุดมศรี , นายวีระยุทธ กุลศักดิ์ เป็นอนุกรรมการ

๕.๒ การกำหนดสัดส่วนของคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการที่มาจากสายวิชาการและสายสนับสนุน 

มติที่ประชุม   เห็นชอบให้มีจำนวนกรรมการที่มาจากคณาจารย์ประจำ (สายสอน) และ ข้าราชการและพนักงานของมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) รวมกัน ๒o คน โดยให้คำนวณสัดส่วนจำนวนกรรมการที่มาจากสายสอนและสายสนับสนุน ดังนี้  ให้ใช้จำนวนบุคลากรทั้งหมดในมหาวิทยาลัยเป็นตัวตั้งแล้วหารด้วย ๒o ซึ่งจะได้จำนวนบุคลากรต่อกรรมการหนึ่งคน จากนั้นให้นำจำนวนบุคลากรต่อกรรมการหนึ่งคนไปคำนวณหาจำนวนกรรมการในแต่ละสาย การคำนวณจำนวนกรรมการสายสอนให้นำจำนวนบุคลากรสายสอนทั้งหมดหารด้วยจำนวนบุคลากรต่อกรรมการหนึ่งคน  การคำนวณจำนวนกรรมการสายสนับสนุนให้นำจำนวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมดหารด้วยจำนวนบุคลากรต่อกรรมการหนึ่งคน  ถ้ามีเศษให้ปัดเป็นจำนวนเต็มตามหลักคณิตศาสตร์ กรณีที่มีเศษของจำนวนกรรมการที่มาจากสายสอนและสายสนับสนุนเท่ากันให้ใช้วิธีจับสลาก

๕.๓ สรุปผลการจัดประชุมคณาจารย์และบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ ให้นำเสนอผลการสอบถามเรื่องความสุขในการทำงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยต่ออธิการบดีและสภามหาวิทยาลัย

 

วาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

๖.๑ กำหนดการประชุมสภาคณาจารย์ฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ ในวันอังคารที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ อาคาร ๕ ชั้น ๑

มติที่ประชุม รับทราบ

 สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๑๐๖๑ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ - ๔๗๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๒๐