fACULTy SENATE of officials' COUNCIL of

Bansomdejchaopraya Rajabhat University

มติที่ประชุมโดยย่อ

การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

วันพุธที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ

___________________________________

 

วาระที่ ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ การส่งผู้แทนกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มาเป็นคณะกรรมการกองทุนสุริยะ ๒ คน ได้แก่ อาจารย์สุริยา อติวิทยาภรณ์ ผู้แทนสายวิชาการ และนายอินกาญจน์ เศรษฐศิวนนท์ ผู้แทนสายสนับสนุน

มติที่ประชุม  รับทราบ

๑.๒ การเข้าร่วมประชุม TAGB FORUM / เสวนา สสมท. ครั้งที่ ๒ เรื่อง “กระทรวงอุดมศึกษา จะแก้ปัญหาได้จริงหรือ”

มติที่ประชุม  รับทราบ

 

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ โดยมีการแก้ไขคำผิดในวาระที่ ๔.๑

 

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ สรุปผลแบบประเมินการจัดโครงการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากคณาจารย์และบุคลากร  โดยมีจำนวนตอบแบบสอบถาม มีเพศชาย ร้อยละ ๔๒.๔  เพศหญิง ร้อยละ ๕๗.๖ โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุราชการน้อยกว่า ๕ ปี ร้อยละ ๔๓ ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ ๘๒.๙ ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการและพนักงานสายสอนจนถึงอายุ ๖๐ ปี เห็นด้วย ร้อยละ ๗๐.๓ ส่วนความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการใช้แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสอนเพื่อประเมินความดีความชอบของอาจารย์ทุกคนในมหาวิทยาลัย เห็นด้วย ร้อยละ ๕๗ โดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากในการจัดโครงการ

มติที่ประชุม รับทราบ ส่วนสรุปผลแบบประเมิน เรื่อง ความสุขในการทำงานของบุคลากรให้นำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

 

วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑ แบบสำรวจข้อมูลการเบิกจ่ายเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ จากการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารวบรวมข้อมูลการเบิกจ่ายเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย (จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน)

มติที่ประชุม  รับทราบ โดยทางรัฐบาลได้ดำเนินการจ่ายปรับเงินตามคุณวุฒิเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ สรุปประเด็นสำคัญการจัดโครงการประชุมคณาจารย์และบุคลากร

มติที่ประชุม   รับทราบ โดยให้คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ รวบรวมสรุปประเด็นต่างๆ ของโครงการแล้วนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

 

วาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

๖.๑ กำหนดการประชุมสภาคณาจารย์ฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ ในวันอังคารที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น.           ณ ห้องประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ อาคาร ๕ ชั้น ๑

มติที่ประชุม รับทราบ สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๑๐๖๑ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ - ๔๗๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๒๐