fACULTy SENATE of officials' COUNCIL of

Bansomdejchaopraya Rajabhat University

มติที่ประชุมโดยย่อ

การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

วันพุธที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ

___________________________________

 

วาระที่ ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ การเข้าร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ของกลุ่ม ทปสท. เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา

มติที่ประชุม  รับทราบ

 

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ โดยมีการแก้ไขคำผิดในวาระที่ ๓.๒

 

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ สรุปผลการประชุมเสวนา เรื่อง “สร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลและค่าตอบแทนบุคลากรอุดมศึกษาอย่างไรให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ” เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา โดยทางสภาคณาจารย์และข้าราชการ มอบให้ ผศ.ดร.วรรณภร ศิริพละ  ผศ.อารี ผสานสินธุวงศ์ และอาจารย์ประสงค์ ผ่องภิรมย์ เข้าร่วมประชุมซึ่งสามารถสรุปผลได้ดังนี้

                   ๑) การประชุมอนุกรรมการศึกษาและมาตรการและกลไกในการปราบทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทางกลุ่ม ทปสท. มีการนำเสนอผลดีและผลเสียที่ได้จาก พรบ.เกี่ยวกับอุดมศึกษา

                   ๒) การบริหารงานบุคคลและค่าตอบแทนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กรณีปรับเงินเดือนเพิ่ม ๘% ให้กับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้ข้อสรุป

                   ๓) การบริหารงานบุคคลและค่าตอบแทนของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยในที่ประชุมเสนอว่าจะทำหนังสือในนามกลุ่ม ทปสท. ส่งถึงสภามหาวิทยาลัยนายกสภามหาวิทยาลัยทุกแห่ง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และสำนักงบประมาณ กรณีที่ ๑.๕ , ๑.๗ เท่า ของอัตราเงินเดือนกับการขึ้นเงินเดือน ๔%

                   ๔)  การแต่งตั้งผู้บริหารในสถาบันอุดมศึกษา จากผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่ง ทปสท. ทำหนังสือถึงสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ในกรณีที่ผู้เกษียณอายุราชการรับเงิน ๒ ทาง ทั้งเงินบำนาญและเงินในตำแหน่งผู้บริหาร

มติที่ประชุม  รับทราบ

๓.๒ สรุปผลการเข้าร่วม TAGB FORUM / เสวนา สสมท. เรื่อง “การแก้ปัญหาอุดมศึกษาไทย : ทางเลือก ทางรอด”     โดยสภาคณาจารย์และข้าราชการ มอบให้ ผศ.อารี ผสานสินธุวงศ์ เข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้

                   ๑) มาตรการแก้ไขอุดมศึกษาของรัฐบาลในปัจจุบัน

                   ๒) มหาวิทยาลัยต่างชาติความหวังใหม่ของอุดมศึกษาไทย

                   ๓) ธรรมาภิบาลของผู้บริหารในมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม  รับทราบ

 

วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑ การปรับปรุงสุขาภิบาลโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นมีดังนี้

                   ๑) ปัจจุบันภายในโรงอาหารมีแมลงค่อนข้างมาก ทำให้สุขอนามัยในการรับประทานอาหารของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาต่ำลง รวมทั้งเป็นพาหนะนำโรคได้

                   ๒)  ห้องรับประทานอาหารของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่อาคาร ๑ ชั้น ๒ เครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ ไม่พร้อมใช้งาน เช่น เครื่องปรับอากาศมีแต่ไม่เปิดใช้งาน โต๊ะไม่สะอาด ไม่มีแม่บ้านมาทำความสะอาด

                   ๓) คุณภาพอาหารบางร้านยังไม่ได้คุณภาพเท่าที่ควร ทั้งความสะอาดและรสชาติ

มติที่ประชุม  รับทราบ และจะได้ทำหนังสือถึงอธิการบดีเพื่อปรับปรุงสุขาภิบาลภายในโรงอาหาร

 

วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ การจัดสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยงบรายได้ พนักงานราชการและลูกจ้าง

มติที่ประชุม  เห็นชอบ พร้อมทำหนังสือถึงอธิการบดีในการหาแนวทางวิธีการจัดสวัสดิการให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบรายได้  พนักงานราชการ และลูกจ้าง

๕.๒ การจัดประชุมคณาจารย์และบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐

มติที่ประชุม  เห็นชอบ โดยฝ่ายรับลงทะเบียน มอบให้ นางวลินเนศวร์  ธีรการุณวงศ์ นายอินกาญจน์ เศรษฐศิวนนท์ และนายพรเลิศ รักทัพ ฝ่ายพิธีกรมอบให้ ผศ.อารี ผสานสินธุวงศ์ และอาจารย์ ดร.พัชรา เดชโฮม ฝ่ายเก็บข้อมูลประเมินผลมอบให้ ผศ.ดร.วรรณภร ศิริพละ และ รศ.ดร.ณรงค์วัฒน์ มิ่งมิตร

 

วาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

๖.๑ กองทุนสุริยะ      ปัจจุบันกำหนดระยะเวลาในการชำระเงินกู้ของกองทุนสุริยะเดิมอยู่ที่ ๑ ปี หากขยาย ระยะเวลาในการผ่อนชำระเป็น ๒ ปี ทำให้บุคลากรที่กู้ในกองทุนสามารถผ่อนได้นานขึ้น เงินผ่อนชำระแต่ละงวดก็ลดน้อยลง

มติที่ประชุม รับทราบ

๖.๒ กำหนดการประชุมสภาคณาจารย์ฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ในวันอังคารที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ.ห้องประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ อาคาร ๕ ชั้น ๑

มติที่ประชุม รับทราบ
 สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๑๐๖๑ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ - ๔๗๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๒๐