fACULTy SENATE of officials' COUNCIL of

Bansomdejchaopraya Rajabhat University

มติที่ประชุมโดยย่อ

การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

วันพุธที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ

___________________________________

 

วาระที่ ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ การเข้าร่วม TAGB FORUM / เสวนา สสมท เรื่อง “การแก้ปัญหาอุดมศึกษาไทย : ทางเลือก ทางรอด”

มติที่ประชุม  รับทราบ

๑.๒ การประชุมเสวนา เรื่อง “สร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลและค่าตอบแทนบุคลากรอุดมศึกษาอย่างไรให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและการเข้าร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

มติที่ประชุม  รับทราบ และส่งกรรมการสภาคณาจารย์ฯ เข้าร่วมประชุม

 

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ โดยมีไม่มีการแก้ไข

 

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ ภาพโปสเตอร์โครงสร้างของคณะกรรมการสภาคณาจารย์ฯ

มติที่ประชุม  รับทราบ กรณีที่ต้องการแก้ไข ชื่อ-นามสกุล หรือเปลี่ยนรูปให้รีบแจ้งที่คุณพรเลิศ รักทัพ

.๒ ข้อเสนอแนะของสภาคณาจารย์ฯ ต่อกรณีข้อร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ ๒ ท่าน  โดยสภาคณาจารย์ฯ ได้ทำหนังสือถึงอธิการบดี ๔ ประเด็น คือ ๑) แนะนำตักเตือนอาจารย์ ๒ ท่านนี้ ให้ประพฤติตนให้เหมาะสมทั้งต่อเพื่อนร่วมงานและต่อนักศึกษา ไม่ควรใช้อำนาจข่มเพื่อนร่วมงานและบังคับข่มขู่นักศึกษา  (๒) ต้องใส่ใจในการทำงานให้แก่หน่วยงานที่ประจำอยู่ และทุ่มเทใส่ใจในการสอนเพราะเป็นหน้าที่หลักของอาจารย์ โดยต้องพากเพียรแสวงหาวิชาความรู้และเทคนิคการสอน มหาวิทยาลัยควรจัดพี่เลี้ยงไปดูแลการสอนให้กับอาจารย์ ๒ ท่านนี้  และอาจารย์ ๒ ท่านนี้ควรจัดเวลาในการดูแลและให้คำปรึกษาแนะนำแก่นักศึกษาโดยต้องมีจิตใจเมตตากรุณาต่อนักศึกษา  (๓) ควรปรับปรุงระบบการคัดเลือกบุคคลเข้ามาเป็นอาจารย์ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและยุติธรรมแก่ผู้เข้ารับการคัดเลือกทุกคน ทั้งนี้เพื่อให้ได้คนเก่ง คนดี คนมีความสามารถ และคนมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน  (๔) การพัฒนาหน่วยงานที่อาจารย์ ๒ ท่านนี้ประจำอยู่ เป็นไปอย่างล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็นไปมาก และดูเหมือนจะมีปัญหาอุปสรรคอยู่มาก ดังนั้นจึงควรหาคนที่มีความรู้ ความสามารถ มีจิตใจทุ่มเททำงานให้แก่หน่วยงานดังกล่าว ทั้งในระดับผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่      

รองอธิการบดี (ผศ.ลาวัลย์ ฟุ้งขจร) ได้มีหนังสือชี้แจงตอบกลับมาในประเด็นที่ ๓ เรื่องการคัดเลือกบุคลเข้ามาเป็นอาจารย์  ส่วนประเด็นอื่นๆ อยู่ระหว่างการหาข้อเท็จจริง

มติที่ประชุม รับทราบ และให้รอการสืบหาข้อเท็จจริงในประเด็นต่างๆ ที่มีการร้องเรียน   

๓.๓ ข้อเสนอแนะของสภาคณาจารย์และข้าราชการ ต่อประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย  โดยสภาคณาจารย์ฯ ได้ทำหนังสือถึงอธิการบดี ๒ ประเด็นคือ (๑) ควรจัดทำประกาศให้แล้วเสร็จและประกาศบังคับใช้ก่อนรอบการประเมิน เพื่อให้ผู้ถูกประเมินได้รับรู้ล่วงหน้าถึงเนื้อหาสาระในประกาศ (๒) ควรเปิดเผยคะแนนการประเมินกันเอง (Peer Assessment) พร้อมกับอธิบายวิธีการคิดคะแนนในส่วนนี้ ให้ผู้ถูกประเมินทุกท่านได้รับทราบ 

รองอธิการบดี (ผศ.ลาวัลย์ ฟุ้งขจร) ได้มีหนังสือตอบกลับมาในประเด็นที่ ๑ ว่าประกาศฉบับนี้ให้คุณเป็นประโยชน์ต่อพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีการขยายวงเงินกรอบเพดานการเลื่อนเงินเดือนของแต่ละระดับผลการประเมินสูงกว่าในประกาศฉบับเดิม จึงสามารถย้อนหลังได้โดยไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อบุคลากร  ส่วนประเด็นที่ ๒ เรื่องการเปิดเผยคะแนน Peer Assessment ได้ชี้แจงดังนี้ (๑)มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากร ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าของทุกหน่วยงาน (๒) ก่อนการเลื่อนเงินเดือนของบุคลากรมีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ทุกครั้ง ซึ่งในการประชุมกรรมการทราบผลคะแนน Peer Assesment และหัวหน้าหน่วยงานซึ่งเป็นคณะกรรมการสามารถนำคะแนนส่วนนี้แจ้งให้กับบุคลากรในหน่วยงานของตนรับทราบได้ เพื่อปรับปรุงวิธีการทำงานร่วมกันในหน่วยงานหรือการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรด้วยกันในหน่วยงานได้ (๓) การประชุมสัญจรของคณะผู้บริหาร ตั้งแต่วันที่ ๒๔ - ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ ผู้บริหารได้ชี้แจงนโยบายที่สำคัญต่างๆ และวิธีการคิดคะแนน Peer Assesment ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบแล้ว ซึ่งคะแนนส่วนนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่ง (ร้อยละ ๒๐) ของคะแนนทั้งหมดที่สามารถเปิดเผยได้

มติที่ประชุม  รับทราบ  และมอบหมายคณะกรรมการสภาคณาจารย์ฯ รวบรวมข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับ Peer Assesment เพื่อใช้สอบถามบุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖o (ในที่ประชุมบุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัย) ว่าเห็นควรจะดำเนินการเรื่องนี้อย่างไร   

๓.๔ ข้อเสนอแนะของสภาคณาจารย์ฯ ต่อกรณีที่มีผู้ร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลการประเมินผลงานเพื่อปรับเลื่อนเงินเดือน  โดยสภาคณาจารย์ฯ ได้ทำหนังสือถึงอธิการบดีใน ๒ ประเด็น คือ (๑) ให้ทุกหน่วยงานเปิดเผยผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสอนและสายสนับสนุนทุกคน เพื่อให้ผู้ถูกประเมินได้ทราบข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานและใช้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง อีกทั้งเพื่อแสดงความโปร่งใสและการมีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน  (๒) ให้หน่วยงานที่มีกระบวนการประเมินผลงานไม่ชัดเจนหรือเป็นที่เคลือบแคลงสงสัยของบุคลากร ควรเปิดเผยกระบวนการประเมินในการปรับเลื่อนเงินเดือน                                                                                                                     

            รองอธิการบดี (ผศ. ลาวัลย์ ฟุ้งขจร) ได้มีหนังสือชี้แจงมาดังนี้ (๑) มหาวิทยาลัยมีนโยบายเน้นให้ทุกหน่วยงานเปิดเผยข้อมูลและผลการประเมิน พร้อมทั้งเน้นให้ผู้ปฏิบัติงานประเมินตนเองตามตัวชี้วัดที่ได้กำหนดโดยฝ่ายบริหารระดับหน่วยงานจัดทำร่วมกัน และนำแจ้งแก่ผู้รับการประเมินก่อนทำการประเมินในแต่ละรอบ (๒) ในกรณีที่ผู้รับการประเมินแต่ละหน่วยงานมีข้อสงสัย เน้นให้ผู้บริหารของหน่วยงานนั้นเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดเป็นรายกรณี และผู้บริหารจะทำหนังสือเวียนแจ้งหน่วยงานทุกหน่วยงานเพื่อนำไปประชาสัมพันธ์แก่คณาจารย์และบุคลากรต่อไป                                 

มติที่ประชุม  รับทราบ และให้รอผลการประชุม กอม. ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐  ก่อนดำเนินการต่อไป

๓.๕ ศูนย์ประสานงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (CHESS) เข้าหารือกับผู้บริหาร สกอ. เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖o  โดยที่ประชุมดังกล่าวนี้มีแนวคิดให้พนักงานมหาวิทยาลัยของทุกมหาวิทยาลัยเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

มติที่ประชุม  รับทราบ

 

วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑ การปรับเงินเดือนร้อยละ ๘ ให้กับข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา โดยที่ประชุม ทปสท. ได้ยื่นหนังสือถึงรองนายกรัฐมนตรี ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม ไปแล้วนั้น  ขณะนี้เรื่องอยู่ที่ กพอ. และที่ประชุม ทปสท.จะพิจารณาดำเนินการเรื่องนี้อีกครั้งในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖o

มติที่ประชุม  รับทราบ

 

วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ กำหนดการจัดประชุมคณาจารย์และบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม  เห็นชอบ ให้เรียกประชุมคณาจารย์และบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖o เวลา ๑o.oo – ๑๒.oo น. ณ อาคาร ๑ ชั้น ๔

๕.๒ ว่าที่ร้อยตรี นที เหมัษฐิติ ได้ยื่นหนังสือถึงสภาคณาจารย์ฯ ให้ช่วยดำเนินการ เพื่อให้พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบรายได้ พนักงานราชการ และลูกจ้าง  ได้รับสวัสดิการจากมหาวิทยาลัย    

มติที่ประชุม  เห็นชอบ และมอบกรรมการสภาคณาจารย์ฯ ทุกท่าน  ศึกษาหาข้อมูลและแนวทางการจัดสวัสดิการให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบรายได้  พนักงานราชการ และลูกจ้าง เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป

.๓ แบบสอบถามที่จะใช้ในการประชุมคณาจารย์และบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัยในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖o  เรื่อง ความสุขในการทำงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ โดยแก้ไขคำถามบางข้อ แล้วให้นำเข้ามาพิจารณาอีกครั้งในการประชุมครั้งถัดไป


แบบสอบถาม

เรื่อง ความสุขในการทำงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

คำชี้แจง  ความคิดเห็นของท่านจะถูกรวบรวมเพื่อนำเสนอต่ออธิการบดีและสภามหาวิทยาลัย

ตอนที่ ๑  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม

๑.   เพศ             (   ) ชาย                (   ) หญิง

๒.   อายุราชการ    (   ) น้อยกว่า ๕ ปี     (   ) ๖- ๑๐ ปี      (   ) ๑๑- ๒๐ ปี      (   ) ๒๑- ๓๐ ปี      (   ) มากกว่า ๓๐ ปี

๓.   ตำแหน่ง

      (   ) ข้าราชการ                    (   ) พนักงานมหาวิทยาลัย        (   ) พนักงานมหาวิทยาลัยงบรายได้

      (   ) ลูกจ้างประจำ                (   ) พนักงานราชการ

 

ตอนที่ ๒  ความสุขในการทำงาน

ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด

น้อย

 

ปานกลาง

มาก

 

มากที่สุด

ได้รับมอบหมายงานตรงกับความสามารถของท่าน

 

 

 

 

 

ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากงานที่ทำอยู่ในปัจจุบัน

 

 

 

 

 

ความมีอิสระในการตัดสินใจ

 

 

 

 

 

มีเครื่องมือที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

บรรยากาศเอื้อต่อการปฏิบัติงาน

 

 

 

 

 

การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กร

 

 

 

 

 

ได้รับการยกย่อง ชมเชย เมื่อทำงานบรรลุผลสำเร็จ

 

 

 

 

 

ความเป็นธรรมในการพิจารณาผลงาน ความดีความชอบ

 

 

 

 

 

ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานเมื่อเกิดปัญหาในการทำงาน

 

 

 

 

 

๑๐

การจัดสวัสดิการด้านต่างๆ มีความเหมาะสม

 

 

 

 

 

๑๑

การสนับสนุนส่งเสริมให้เข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน

 

 

 

 

 

๑๒

ความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพการงาน

 

 

 

 

 

๑๓

ความภาคภูมิใจที่ได้ทำงานในองค์แห่งนี้

 

 

 

 

 

๑๔

การมีธรรมาภิบาลในองค์กรแห่งนี้

 

 

 

 

 

๑๕

ความเชื่อมั่นในผู้บังคับบัญชาที่จะนำพาท่านสู่ความสำเร็จในการทำงาน

 

 

 

 

 

 

 ๑๖. ในช่วงเวลา ๒ ปีที่ผ่านมา มีเหตุการณ์ใดที่เกิดขึ้นในองค์กรแห่งนี้ที่ทำให้ท่านมีความสุข

       o มี  โปรดระบุ …………………………………………………………………………………...…

       o ไม่มี

  ๑๗. ถ้าให้คะแนนเต็มเท่ากับ ๑๐   ท่านมีความสุขในการทำงานอยู่ในระดับใด (ทำเครื่องหมายลงในตารางด้านล่าง)

 

คะแนน

๑๐

ระดับความสุข

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ตอนที่ ๓  ข้อเสนอแนะ

      ครั้งถัดไปท่านต้องการให้สอบถามความคิดเห็นในประเด็นใดมากที่สุด (ตอบได้เพียง ๑ประเด็น)……….......................................

...............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................


.๔ (ร่าง) แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสอน  ที่อาจารย์ทุกท่าน (ของทุกคณะ) สามารถใช้ร่วมกันได้  และเพื่อใช้ในการต่อสัญญาจ้างงานถึงอายุครบ ๖๐ ปี (ผ่านการทดลองงาน ๑ ปีแล้วต่อสัญญาจ้างครั้งเดียวจนถึงอายุ ๖o ปี) ซึ่งแบบข้อตกลงดังกล่าวนี้จะใช้ในการเปิดเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัยในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖o

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ โดยแก้ไขเกณฑ์การประเมินบางข้อ แล้วให้นำเข้ามาพิจารณาอีกครั้งในการประชุมครั้งถัดไปวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

๖.๑ กำหนดการประชุมสภาคณาจารย์ฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ในวันพุธที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ.ห้องประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ อาคาร ๕ ชั้น ๑

มติที่ประชุม รับทราบ


 สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๑๐๖๑ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ - ๔๗๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๒๐