fACULTy SENATE of officials' COUNCIL of

Bansomdejchaopraya Rajabhat University

มติที่ประชุมโดยย่อ

การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

วันอังคารที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ

___________________________________

 

วาระที่ ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ ศูนย์ประสานงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (CHESS) จะเข้าหารือกับผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เรื่องกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม  รับทราบ

 

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ โดยมีการแก้ไขคำผิดในวาระที่ ๖.๒ และ ๖.๓

 

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ ข้อเสนอแนะของสภาคณาจารย์และข้าราชการ ต่อกรณี รศ.ศรีมงคล เทพเรณู ร้องขอให้พิจารณาบทบาทหน้าที่ของกองบริหารงานบุคคล โดยสภาคณาจารย์ฯ ได้ทำหนังสือถึงอธิการบดี ซึ่งรองอธิการบดี (ผศ.ลาวัลย์ ฟุ้งขจร) ได้มีหนังสือตอบกลับมาแล้ว

มติที่ประชุม  รับทราบ

.๒ วิสัยทัศน์ /  พันธกิจ ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ

มติที่ประชุม มีการแก้ไขวิสัยทัศน์และพันธกิจ ทำให้วิสัยทัศน์และพันธกิจของสภาคณาจารย์ฯ เป็นดังนี้

                   วิสัยทัศน์ (Vision) “ความสุขของพี่น้องชาวบ้านสมเด็จฯ คือภารกิจหลักของเรา”

                   พันธกิจ (Mission) ๑) สร้างความสุขความมั่นคงในการทำงานให้แก่พี่น้องชาวบ้านสมเด็จฯ

                                        ๒) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและกิจการของมหาวิทยาลัย

                                        ๓) พิทักษ์ผลประโยชน์ของบุคลากรและมหาวิทยาลัย

๓.๓ โครงสร้างของสภาคณาจารย์และข้าราชการ

มติที่ประชุม  เห็นชอบ และให้คณะกรรมการที่ยังไม่มีรูปให้เร่งส่งรูปเพื่อจัดทำเป็นโปสเตอร์

๓.๔ การเรียกประชุมคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม  เห็นควรให้มีการเรียกประชุมคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมอบให้ รศ.ดร.ณรงค์วัฒน์ มิ่งมิตร และ ผศ.วรรณภร ศิริพละ จัดทำแบบสอบถามเรื่อง “ความสุขในการทำงาน และมอบให้ รศ.ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ จัดทำแบบประเมินความดีความชอบ

 

วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม  รับทราบ และให้ทำหนังสือถึงอธิการบดี ดังนี้

          ๑. ควรทำประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ออกมาก่อนรอบการประเมิน ไม่ควรทำประกาศออกมาใช้บังคับย้อนหลัง (ประกาศฉบับนี้ออกมาเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖o แต่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) เนื่องจากไม่มีผู้ใดที่จะสามารถรับรู้ล่วงหน้าได้ว่าเนื้อหาในประกาศฉบับนี้จะเป็นเช่นไร ไม่มีใครที่จะสามารถเตรียมตัวล่วงหน้าได้

          ๒. เปิดเผยคะแนน Peer Assessment ให้คณาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัยได้รับทราบผลคะแนนเพื่อจะได้ปรับปรุงตัวเองได้อย่างถูกต้อง และเพื่อแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการประเมินความดีความชอบตามหลักธรรมาภิบาล

 

วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

มติที่ประชุม  เห็นชอบและให้นำเข้าสภามหาวิทยาลัย

.๒ การต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ประภวิษณุ์ พนัสทรัพย์สุข ได้เสนอโมเดลการขยายสัญญาจ้างระยะยาวและการสร้างผลงานวิชาการ

มติที่ประชุม  ให้คณะกรรมการนำไปศึกษาถึงความเป็นไปได้ เพื่อแก้ไขปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์  โดยให้คณะกรรมการสภาคณาจารย์ฯ หาข้อมูลการต่อสัญญาจ้างของแต่ละมหาวิทยาลัยเพื่อนำมาศึกษา  และประธานได้เปรียบเทียบสัญญาจ้างพนักงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากับมหาวิทยาลัยอื่นที่มีการต่อสัญญาจ้างพนักงานจนถึงอายุ ๖o ปี ดังนี้

         สัญญาจ้างพนักงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (สายสอน) มี ๕ ระยะ คือ

          ระยะที่ ๑ มีอายุสัญญาจ้างไม่เกิน ๓ ปี (รวมระยะทดลองงานเข้าไว้ด้วย)

          ระยะที่ ๒ มีอายุสัญญาจ้างไม่เกิน ๓ ปี โดยต้องมีสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์

          ระยะที่ ๓ มีอายุสัญญาจ้างไม่เกิน ๕ ปี โดยต้องมีเอกสารประกอบการสอนหรืองานวิจัย

          ระยะที่ ๔ มีอายุสัญญาจ้างไม่เกิน ๑๐ ปี โดยต้องได้ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือมีผลงานทางวิชาการที่เทียบเท่า

          ระยะที่ ๕ มีอายุสัญญาจ้างจนถึงอายุ ๖๐ ปี โดยต้องได้ตำแหน่งรองศาสตราจารย์หรือมีผลงานทางวิชาการที่เทียบเท่า

        สัญญาจ้างพนักงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นดังนี้ ทดลองงานตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด เมื่อผ่านการทดลองงานแล้ว ทำสัญญาจ้างจนถึงอายุ ๖๐ ปี

        สัญญาจ้างพนักงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นดังนี้    ทดลองงานไม่น้อยกว่า ๖ เดือน แต่ไม่เกิน ๑ ปี จากนั้นทำสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน ๔ ปี (ต่อสัญญาจ้างได้) เมื่อได้ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์แล้วต่อสัญญาจ้างจนถึงอายุ ๖๐ ปี

         สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นดังนี้   ในระยะ ๒ปีแรก ทำสัญญาจ้างปีต่อปี (ประเมินผลงานทุกปี) เมื่อผ่านการประเมิน  ทำสัญญาจ้างระยะที่ ๒ เป็นเวลา ๓ ปี เมื่อผ่านการประเมินทำสัญญาจ้างจนถึงอายุ ๖๐ ปี

 .๓ เรื่องร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์จำนวน ๒ ท่าน

มติที่ประชุม  เห็นควรให้สภาคณาจารย์ฯทำหนังสือถึงอธิการบดีเพื่อหาแนวป้องกันความเสียหาย

๕.๔ เรื่องขอความอนุเคราะห์ให้สภาคณาจารย์และข้าราชการช่วยดำเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลการประเมินผลงาน ในรอบการประเมินเดือนตุลาคม ๒๕๕๙

มติที่ประชุม  เห็นควรให้สภาคณาจารย์ฯทำหนังสือถึงอธิการบดี ดังนี้

          ๑. ให้ทุกหน่วยงานเปิดเผยผลคะแนนการประเมินของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสอนและสายสนับสนุน โดยแสดงเอกสารหลักฐานที่เป็นการบันทึกประกอบการพิจารณาของผู้บริหาร

          ๒. เปิดเผยกระบวนการการประเมินเพื่อเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสอนและสายสนับสนุน สำหรับบางหน่วยงานที่มีกระบวนการไม่ชัดเจนหรือเป็นที่เคลือบแคลงของบุคลากร

 

วาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

๖.๑ กำหนดการประชุมสภาคณาจารย์ฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ในวันพุธที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ.ห้องประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ อาคาร ๕ ชั้น ๑

มติที่ประชุม รับทราบ สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๑๐๖๑ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ - ๔๗๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๒๐