fACULTy SENATE of officials' COUNCIL of

Bansomdejchaopraya Rajabhat University

มติที่ประชุมโดยย่อ

การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่  ๔  มกราคม  ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ

___________________________________

 

วาระที่ ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑  สรุปการประชุมเสวนา เรื่อง “ค่าตอบแทนที่เป็นตามรัฐธรรมนูญของอาจารย์มหาวิทยาลัย” ที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) ได้ยื่นหนังสือให้แก่ผู้อำนวยการหน่วยรับเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้รัฐบาลเยียวยาค่าตอบแทนซึ่งข้าราชการพลเรือนในสถานบันอุดมศึกษาได้รับต่ำกว่าข้าราชการครูอยู่ร้อยละ ๘  โดยผู้อำนวยการหน่วยรับเรื่องราวร้องทุกข์จะนำหนังสือดังกล่าวไปมอบให้กับนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม      รับทราบ

 

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙ /๒๕๖๐ โดยไม่มีการแก้ไข

 

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

-ไม่มี-

 

วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑ สรุปผลการประชุม ๔ สภา  และการทบทวนงานนโยบายของมหาวิทยาลัย (Retreat) ประธานสภาคณาจารย์ได้เสนอในที่ประชุมการทบทวนงานนโยบายของมหาวิทยาลัย (Retreat) ดังนี้  (๑) ด้านอาจารย์ ควรมีนวัตกรรมใหม่มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และสร้างรูปแบบวิธีการผลิตบัณฑิตที่เป็นเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (๒) ด้านนักศึกษา ควรจัดโครงการส่งนักศึกษาไปเรียนหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศ เพื่อให้นักศึกษาอยู่ในสภาพแวดล้อมการใช้ภาษาอังกฤษและควรพัฒนาทักษะด้านภาษาไทยของนักศึกษา ในด้านทักษะการเขียน รวมทั้งการพัฒนาทักษะการเขียนของคณาจารย์ในการเขียนงานวิจัย (๓) ด้านบริหารจัดการ ควรปรับเกณฑ์การประเมินผลงานประจำปีของอาจารย์ให้มีมาตรฐานเดียวกัน อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ และเกณฑ์อัตลักษณ์ของคณะ ร้อยละ ๒๐ และควรต่อสัญญาให้คณาจารย์และบุคลากรจนถึงอายุ ๖๐ ปี ในครั้งเดียว เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ส่วนเรื่องตำแหน่งทางวิชาการควรนำไปอยู่ในการประเมินเพื่อปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี

มติที่ประชุม      รับทราบ  มอบให้อาจารย์ประภวิษญุ์ พนัสทรัพย์สุข ศึกษาข้อมูลการต่อสัญญาจ้างของคณาจารย์และบุคลากร โดยนำระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มาศึกษาเพื่อปรับใช้ให้เหมาะกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จจ้าพระยา ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ...

มติที่ประชุม      เห็นชอบ และมอบให้คณะอนุกรรมการทำการปรับแก้ไขข้อบังคับบางข้อให้สมบูรณ์และสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกฎหมาย เมื่อแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นำเข้าเพื่อพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์ฯ

๕.๒ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...

มติที่ประชุม      เห็นชอบ มอบให้คณะอนุกรรมการ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...  ปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับ  เมื่อแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นำเข้าเพื่อพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์ฯ

 

วาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

๖.๑ กำหนดการประชุมสภาคณาจารย์ฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ. ห้องประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ อาคาร ๕  ชั้น ๑

มติที่ประชุม      รับทราบ สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๑๐๖๑ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ - ๔๗๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๒๐