fACULTy SENATE of officials' COUNCIL of

Bansomdejchaopraya Rajabhat University

มติที่ประชุมโดยย่อ

การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

วันอังคารที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

-------------------------------------------------

 ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

มติที่ประชุม  รับทราบ

.๒ พ... และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสภาคณาจารย์และข้าราชการ ซึ่งได้แก่ พ... มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๓ และ ๒๔ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.. ๒๕๔๗

มติที่ประชุม  รับทราบ

.๓ ที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) ได้ยื่นหนังสือถึงท่านรองนายกรัฐมนตรี วิษณุ เครืองาม เพื่อขอปรับเพิ่มฐานเงินเดือน 8% ที่ข้าราชพลเรือนในสถาบันอุดมยังไม่ได้รับ

มติที่ประชุม  รับทราบ

.๔ รองศาสตราจารย์ ดร. บุญมี กวินเสกสรรค์ ได้รับเลือกให้เป็นรองประธานคนที่ 1 ของที่ประชุมประธาน สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปมรภ.)

มติที่ประชุม  รับทราบ

๑.๕  อธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดีกับคณะกรรมการสภาคณาจารย์ฯ พร้อมกันนี้ได้แสดงเจตจำนงที่จะร่วมมือกับสภาคณาจารย์ฯ เพื่อทำให้พี่น้องชาวบ้านสมเด็จฯ มีความสุข ความเจริญความก้าวหน้า และการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ 

มติที่ประชุม  รับทราบ

 

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

              -ไม่มี-


วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

              -ไม่มี-

 

วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑ งานที่คณะกรรมการสภาคณาจารย์ฯ ชุดที่แล้วทำแต่ยังไม่แล้วเสร็จ โดยได้นำเสนออธิการบดีไปแล้ว

      ๑) การบันทึกประวัติข้าราชการลงใน ก.พ.๗ ให้แก่คณะกรรมการสภาคณาจารย์ฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระ (สองปี)

      ๒) การปรับปรุงสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยและการนำเสนอผลงานการวิจัยของสภาคณาจารย์ฯ ให้แก่อธิการบดีและสภามหาวิทยาลัย

      ๓) (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ........

มติที่ประชุม  รับทราบ และดำเนินการสานต่อในบางเรื่อง

.๒ นักศึกษาขับรถย้อนศรขึ้นไปบนอาคารเรียน โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งการขับรถย้อนศรของบุคลากรในมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม  รับทราบ และให้ประสานงานกับงานอาคารสถานที่และฝ่ายจราจรของมหาวิทยาลัย

 

วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / หน้าที่ ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ  

          วิสัยทัศน์ (Vision)ความสุขของพี่น้องชาวบ้านสมเด็จฯ คือภารกิจหลักของพวกเรา

          พันธกิจ (Mission)

          สร้างความสุขความมั่นคงในการทำงานให้แก่พี่น้องชาวบ้านสมเด็จฯ 

          ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและกิจการของมหาวิทยาลัย  

          ๓. พิทักษ์ผลประโยชน์ของบุคลากรและของมหาวิทยาลัย

          หน้าที่ (Duty)   (ตาม พรบ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ปี ๒๕๔๗ มาตรา ๒๔)

          ๑. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อ      

อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย

          ๒. แสวงหาแนวทางร่วมกันเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และข้าราชการ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

          ๓. พิทักษ์ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

          ๔. เรียกประชุมคณาจารย์และข้าราชการเพื่อพิจารณากิจกรรมของมหาวิทยาลัย และนำเสนอความคิดเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม  เห็นชอบ โดยที่คณะกรรมการท่านใดต้องการแก้ไขเปลี่ยนให้ดำเนินการในที่ประชุมครั้งถัดไป  

.๒ ผลการเลือกรองประธาน เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ

          ผศ. วรรณภร ศิริพละ               รองประธานคนที่ ๑

          อาจารย์ประสงค์ ผ่องภิรมย์        รองประธานคนที่ ๒

          นางวลินเนศวร์ ธีรการุณวงศ์        เลขานุการ

          นายอินกาญจน์ เศรษฐศิวนนท์     ผู้ช่วยเลขานุการ

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

.๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ของสภาคณาจารย์ฯ

          ฝ่ายตรวจสอบการใช้อำนาจและธรรมาภิบาล   ประกอบด้วย

                   ผศ.อารี ผสานสินธุวงศ์รศ.ดร.ณรงค์วัฒน์ มิ่งมิตร, อาจารย์ไซนิล สมบูรณ์,

                   อาจารย์พีระพงษ์ ยืนยงชัยวัฒน์, นายสุพล แซ่อึ้ง

          ฝ่ายพิทักษ์ผลประโยชน์ของบุคลากรและมหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย

                   ผศ.ดร.โดม สว่างอารมณ์, อาจารย์สมยศ มะวรคะนอง, อาจารย์สหภัส อินทรีย์,

                   อาจารย์ประภวิษณุ์ พนัสทรัพย์สุข, นายคมกฤช บัวแก้ว, นายชาตรี คนงานดี,

                   นางสาวรสสุคนธ์ อุดมศรี

          ฝ่ายส่งเสริมพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และข้าราชการ  ประกอบด้วย

                   อาจารย์วรุตม์ พลอยสวยงาม,  อาจารย์สุริยา อติวิทยาภรณ์

          ฝ่ายประชาสัมพันธ์   ประกอบด้วย

                   อาจารย์ ดร.พัชรา เดชโฮม, นายวีระยุทธ์  กุลศักดิ์

มติที่ประชุม  เห็นชอบ และจะมีการตั้งอนุกรรมการขึ้นมาทำงานในบางเรื่องในภายหลัง 

๕.๔ การจัดทำโครงสร้างของคณะกรรมการสภาคณาจารย์ฯ ในรูปแบบแผ่นภาพและลงเว็บไซต์ของสภาคณาจารย์ฯ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

.๕ เรื่องร้องเรียนของท่าน รศ. ศรีมงคล เทพเรณู 

          โดยท่าน รศ. ศรีมงคล เทพเรณู ได้ยื่นหนังสือถึงท่านอธิการบดี ขอให้พิจารณาบทบาทหน้าที่ของกองบริหารงานบุคคล ในกรณีที่ท่านเสียสิทธิ์ที่ควรได้รับ ๓ ประการ คือ ๑) เสียสิทธิ์ในการ Undo กองทุน กบข) การคิดคำนวณอายุราชการขาดหายไป ๕ ปี ทำให้ได้รับเงินบำนาญน้อยกว่าที่เป็นจริง ๓) การไม่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สายสะพายเส้นที่ ๓ ในครั้งที่ผ่านมา (กรณีนี้มีอาจารย์อีก ๒ ท่านไม่ได้รับด้วยคือ รศ. สุธน เสถียรยานนท์ และ รศ. มณี เหมทานนท์)  

มติที่ประชุม  ให้สภาคณาจารย์ฯ ทำหนังสือถึงอธิการบดี โดยมีเนื้อหาใจความหลักดังนี้

          . เร่งดำเนินการคืนสิทธิประโยชน์อันพึงได้ให้แก่ รศ. ศรีมงคล เทพเรณู รศ. สุธน เสถียรยานนท์ และ รศ.มณี เหมทานนท์ อย่างครบถ้วนและโดยเร็วที่สุด

          ๒. เร่งดำเนินการสืบหาความจริงถึงเรื่องที่มีการบกพร่องต่อหน้าที่ในครั้งนี้ และดำเนินการลงโทษแก่ผู้กระทำผิดพลาดหรือบกพร่องทุกคน ทั้งนี้เพื่อเรียกศรัทธาความเชื่อในการทำงานของกองบริหารงานบุคคลให้กลับมาโดยไว และแสดงให้เห็นถึงการใช้ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่และการบริหารงาน

          ๓. ควรมีบุคคลที่เป็นคณะกรรมการสภาคณาจารย์ฯ เข้าร่วมเป็นกรรมการสืบหาข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ ส่วนจะเป็นท่านใด จำนวนกี่คน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของท่านอธิการบดี

          ๔. ทำการตรวจสอบข้อมูลของบุคลากรทุกคน เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เสียสิทธิในลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นอีก

.๖ การเรียกประชุมคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย

          จะมีการเรียกประชุมคณาจารย์และบุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ก่อนเปิดเทอม ๑/๒๕๖๐ (ช่วงปลายมิถุนายน-ต้นกรกฎาคม) โดยมีกิจกรรมหลักดังนี้

          ๑. อธิบายวิธีการทำงานของสภาคณาจารย์ฯ ให้พี่น้องชาวบ้านสมเด็จฯ ได้รับทราบ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการประสานงานกันและเกิดประสิทธิภาพในการทำงาน

          ๒. ผู้เข้าร่วมประชุมตอบแบบสอบถามเรื่อง “ความสุขในการทำงานสภาคณาจารย์ฯ ต้องการทราบว่าพี่น้องชาวบ้านสมเด็จฯ มีความสุขในการทำงานและการใช้ชีวิตอยู่ในบ้านสมเด็จฯ มากน้อยแค่ไหน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการให้ข้อเสนอแนะแก่อธิการบดีและสภามหาวิทยาลัย

          ๓. เปิดเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็น ๒ เรื่อง คือ เรื่องการประเมินความดีความชอบ และเรื่องการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยครั้งเดียวจนถึงอายุ ๖๐ ปี

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบให้คณะกรรมการสภาคณาจารย์ฯ เร่งหาข้อมูลที่จำเป็นเพื่อนำมาใช้ในการประชุมดังกล่าวนี้

 

วาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

๖.๑ ประกาศของกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การทำใบอนุญาตขับขี่

มติที่ประชุม รับทราบ

๖.๒ กำหนดการประชุมสภาคณาจารย์ฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ในวันอังคารที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ.ห้องประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ อาคาร ๕ ชั้น ๑

มติที่ประชุม รับทราบ


                                                                                                           


 สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๑๐๖๑ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ - ๔๗๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๒๐