fACULTy SENATE of officials' COUNCIL of

Bansomdejchaopraya Rajabhat University

พันธกิจ ( Mission )...

      . สร้างความสุขความมั่นคงในการทำงานให้แก่พี่น้องชาวบ้านสมเด็จ

     . ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

      ๓. พิทักษ์ผลประโยชน์ของบุคลากรและของมหาวิทยาลัย


   - รศ.ดร. บุญมี กวินเสกสรรค์ , ประธานสภาคณาจารย์ ฯ


วิสัยทัศน์ ( Vision )...


    " ความสุขของพี่น้องชาวบ้านสมเด็จฯ คือภารกิจของเรา"


- รศ.ดร. บุญมี กวินเสกสรรค์ , ประธานสภาคณาจารย์ ฯ

 


หน้าที่ ( Duty )

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มีหน้าที่ ตาม พรบ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ปี ๒๕๔๗ มาตรา ๒๔ ดังนี้

          ๑. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัยต่ออธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย

          ๒. แสวงหาแนวทางร่วมกันเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และข้าราชการ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

          ๓. พิทักษ์ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่อธิการบดี หรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

          ๔. เรียกประชุมคณาจารย์และข้าราชการ เพื่อพิจารณากิจกรรมของมหาวิทยาลัย และนำเสนอความคิดเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย


 สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๑๐๖๑ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ - ๔๗๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๒๐