fACULTy SENATE of officials' COUNCIL of

Bansomdejchaopraya Rajabhat University

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ

.. ๒๕๔๗

-----------------------------

โดยที่เป็นการสมควรออกข้อบังคับว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และมาตรา ๒๓-แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ-..๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้

                     ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย สภาคณาจารย์ และข้าราชการ พ..๒๕๔๗”

                     ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

                     ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้

                   “มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณาจารย์ประจำ หมายถึง คณาจารย์ประจำตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.. ๒๕๔๗ ซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และหมายรวมถึงอาจารย์ที่จ้างโดยเงินงบประมาณแผ่นดินและหรืองบประมาณของมหาวิทยาลัย ซึ่งปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าหกเดือนและผ่านการประเมินการทดลองการปฏิบัติงาน

                  “ข้าราชการ หมายถึง ข้าราชการพลเรือนที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

                 “เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา หมายถึง พนักงานในตำแหน่งทั่วไปที่จ้างโดยเงิน งบประมาณแผ่นดินและหรืองบประมาณของมหาวิทยาลัย โดยต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ซึ่งปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าหกเดือนและผ่านการประเมินการทดลองการปฏิบัติงาน

                “ผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร หมายถึง รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

                “คณะกรรมการเลือก หมายถึง คณะกรรมการเลือกสภาคณาจารย์และข้าราชการ

                “ประธาน หมายถึง ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

                 “กรรมการ หมายถึง กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

                            อธิการบดี หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

                            ข้อ  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่ง เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีมีอำนาจตีความและวินิจฉัย

หมวด 

สภาคณาจารย์และข้าราชการ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                                 (๑) ประธาน ซึ่งมาจากการเลือกทั่วไป โดยคณาจารย์ประจำ ข้าราชการ และ

                                    ข้อ ๕-ให้สภาคณาจารย์และข้าราชการ ประกอบด้วย

เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาในสังกัดมหาวิทยาลัย

(๒) กรรมการประเภทคณาจารย์ประจำ ซึ่งมาจากการเลือกโดยคณาจารย์ประจำใน

สังกัดมหาวิทยาลัย

                   (๓) กรรมการประเภทข้าราชการ ซึ่งมาจากการเลือกโดยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่

ประจำตามสัญญาในสังกัดมหาวิทยาลัย

 

กรรมการตาม (๒) และ (๓) ให้รวมกันเป็นจำนวนยี่สิบคน

ให้ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นรองประธาน และเลือกกรรมการอีกคนหนึ่งเป็นเลขานุการ

                       ข้อ ๖-การกำหนดสัดส่วนของกรรมการตามข้อ ๕ (๒) และ (๓) ให้ใช้วิธีการคำนวณจากจำนวนคณาจารย์ประจำ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาในสังกัดมหาวิทยาลัยทั้งหมดหารด้วยยี่สิบ และนำมาเฉลี่ยจากจำนวนคณาจารย์ประจำและจำนวนข้าราชการ

การคำนวณตามวรรคหนึ่งนั้น ถ้ามีเศษของจำนวนคณาจารย์ประจำหรือข้าราชการ ซึ่งทำให้จำนวนกรรมการไม่ครบยี่สิบคน ให้เศษของจำนวนคณาจารย์ประจำหรือข้าราชการที่เหลือมากกว่าได้ไปซึ่งจำนวนที่ขาดของกรรมการ

 ถ้าเศษของจำนวนคณาจารย์ประจำหรือข้าราชการเหลือเท่ากัน ให้ใช้วิธีการจับฉลาก

                       ข้อ -ผู้ดำรงตำแหน่งประธาน-ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(๑) เป็นคณาจารย์ประจำหรือข้าราชการในสังกัดมหาวิทยาลัย

(๒) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที

อื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

                   (๓) ได้ทำการสอนหรือมีประสบการณ์ทางการบริหารในมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน อุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี นับถึงวันเลือก

                                    ข้อ  ประธานและกรรมการตามข้อ  ต้องมิได้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งบริหารอยู่ในวันสมัครเข้ารับการเลือก

                                    ข้อ -ให้สภาคณาจารย์และข้าราชการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันที่มหาวิทยาลัยประกาศผลการเลือก-และอาจได้รับเลือกอีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งเกินสองวาระ

ติดต่อกันไม่ได้

นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระในวรรคหนึ่งแล้ว ประธานและกรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) พ้นจากการเป็นคณาจารย์ประจำหรือข้าราชการในสังกัดมหาวิทยาลัย

(๔) ถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก

(๕) สภาคณาจารย์และข้าราชการให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือ บกพร่องต่อหน้าที่หรือหย่อนความสามารถ

(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย

(๗) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนคนไร้ความสามารถ

(๘) ขาดการประชุมติดต่อกันสามครั้งโดยไม่มีเหตุอันสมควร และไม่แจ้งต่อประธานเป็นลายลักษณ์อักษร

ข้อ ๑๐-ก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่งสภาคณาจารย์และข้าราชการ ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการในระยะเวลาอันสมควร เพื่อให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่า คณะกรรมการเลือกสภาคณาจารย์และข้าราชการ จำนวนไม่น้อยกว่าห้าคน โดยมีอธิการบดีเป็นประธาน ทำหน้าที่ดำเนินการเลือกสภาคณาจารย์และข้าราชการตามข้อ 

การเลือกสภาคณาจารย์และข้าราชการ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(๑) การเลือกประธานตามข้อ  (๑) และกรรมการตามข้อ ๕ (๒) และ (๓) ให้มีขึ้นในวันเดียวกัน

(๒) การกำหนดสัดส่วน การรับสมัครเลือก การกำหนดคุณสมบัติ การอำนวยการเลือก การออกเสียง และการตรวจนับคะแนน ให้คณะกรรมการเลือกเป็นผู้กำหนดและเสนอให้อธิการบดีออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย

(๓) การออกเสียงให้ใช้วิธีการโดยตรงและลับ

(๔) การนับคะแนนให้กระทำโดยวิธีเปิดเผยและทันทีเมื่อสิ้นสุดการลงคะแนน

(๕) การนับคะแนนเสียงถือเสียงข้างมากในแต่ละประเภท ถ้าคะแนนในประเภทเดียวกันเสียงเท่ากัน ให้ใช้วิธีจับฉลากเฉพาะผู้ที่ได้รับคะแนนเท่ากัน

   ข้อ ๑๑ ให้อธิการบดีประกาศผลการเลือก และนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ข้อ ๑๒ การเป็นประธานหรือกรรมการตามข้อบังคับนี้ ให้มีผลสมบูรณ์นับแต่วันประกาศผลเป็นต้นไป

ข้อ ๑๓ ในกรณีที่ประธานหรือกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้อธิการบดีประกาศให้ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงเลือกประเภทเดียวกันกับผู้พ้นจากตำแหน่งในลำดับถัดไปเข้าดำรงตำแหน่งแทน หากไม่มีผู้ได้รับคะแนนเสียงเลือกในลำดับถัดไป ให้ดำเนินการเลือกซ่อมภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประธานหรือกรรมการผู้นั้นพ้นจากตำแหน่ง เว้นแต่วาระการดำรงตำแหน่งของประธานหรือกรรมการจะเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน

ให้ผู้ที่เข้าดำรงตำแหน่งประธานหรือกรรมการตามวรรคหนึ่งอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน

ในกรณีที่ประธานหรือกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้สภาคณาจารย์และ ข้าราชการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีผู้เข้ามาดำรงตำแหน่งสภาคณาจารย์และ ข้าราชการ และปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้

ข้อ ๑๔ ให้สภาคณาจารย์และข้าราชการมีหน้าที่ตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.. ๒๕๔๗

หมวด 

การดำเนินงานและการประชุม

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ข้อ ๑๕ การใดที่มิได้กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้นำข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.. ๒๕๔๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ ๑๖ ให้ประธานเรียกประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งครั้ง

เมื่อกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดร้องขอให้มีการประชุมเพื่อกิจการอย่างหนึ่งอย่างใด ให้ประธานเรียกประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ข้อ ๑๗ สภาคณาจารย์และข้าราชการอาจตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นตามความเหมาะสมและ จำเป็น เพื่อพิจารณาหรือดำเนินการเรื่องต่าง ๆ ตามที่สภาคณาจารย์และข้าราชการมอบหมาย

ข้อ ๑๘ การดำเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการตามข้อบังคับนี้ถือว่าเป็นการปฏิบัติราชการ

ข้อ ๑๙ เมื่อมีปัญหาสำคัญที่จำเป็นต้องเรียกประชุมคณาจารย์ประจำ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ประจำ

ตามสัญญาทั้งมหาวิทยาลัย เพื่อปรึกษาหารือ หรือขอมติ สภาคณาจารย์และข้าราชการ อาจมีมติให้เรียกประชุมคณาจารย์ประจำ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาทั้งมหาวิทยาลัยก็ได้ ให้ประธานเรียกประชุม

คณาจารย์ประจำ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาทั้งมหาวิทยาลัยภายในสิบวัน นับแต่วันที่สภา

คณาจารย์และข้าราชการมีมติเช่นว่านั้น

   ข้อ ๒๐ ในกรณีที่สภาคณาจารย์และข้าราชการกระทำการใดอันนำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อมหาวิทยาลัย คณาจารย์ประจำ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณาจารย์ประจำ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาทั้งหมดอาจเข้าชื่อกันร้องขอให้อธิการบดีเรียกประชุมคณาจารย์ประจำ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาทั้งมหาวิทยาลัย เพื่อลงมติให้ประธานและกรรมการพ้นจากตำแหน่ง และให้อธิการบดีมีหนังสือเรียกประชุมคณาจารย์ประจำ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาทั้งมหาวิทยาลัยภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ

การประชุมคณาจารย์ประจำ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาทั้งมหาวิทยาลัย เพื่อลงมติให้ประธานและกรรมการพ้นจากตำแหน่ง ต้องมีคณาจารย์ประจำ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของคณาจารย์ประจำ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาทั้งหมดที่เข้าประชุม จึงจะเป็นองค์ประชุม และให้อธิการบดีเป็นประธานในที่ประชุม

การออกเสียงลงคะแนนเพื่อให้ประธานและกรรมการพ้นจากตำแหน่ง ให้ใช้วิธีลงคะแนนลับและต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้เข้าประชุม

    ข้อ ๒๑-สภาคณาจารย์และข้าราชการอาจมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการทั้งหมด เสนอให้สภามหาวิทยาลัยแก้ไขข้อบังคับนี้ก็ได้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.. ๒๕๔๗


 สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๑๐๖๑ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ - ๔๗๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๒๐