fACULTy SENATE of officials' COUNCIL of

Bansomdejchaopraya Rajabhat University

การประชุมสัมมนาทางวิชาการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ร่วมกับสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย (ทปสท.) เรื่อง "บทบาทและทิศทางการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ในยุคปฏิรูป" และการประชุม ทปสท.สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ


             เมื่อวันที่ 24 -26 สิงหาคม 2560 ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ร่วมกับสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย (ทปสท.) เรื่อง "บทบาทและทิศทางการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ในยุคปฏิรูป" และการประชุม ทปสท.สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

                    1) ที่ประชุม ทปสท. ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 37/2560 เรื่อ การแก้ไขปัญหาการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา

                    2) ประธาน ทปสท. คนใหม่ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชาย ศุภจารีรักษ์

                    3) การขึ้นเงินเดือน 8% ให้กับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไม่ขัดข้องเรื่องนี้ 


 สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

1061 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02 - 473 7000 ต่อ 1820

bsru_senate@hotmail.com