fACULTy SENATE of officials' COUNCIL of

Bansomdejchaopraya Rajabhat University

การประชุมสัมมนาทางวิชาการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ร่วมกับสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย (ทปสท.) เรื่อง "บทบาทและทิศทางการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ในยุคปฏิรูป" และการประชุม ทปสท.สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ


             เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ร่วมกับสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย (ทปสท.) เรื่อง "บทบาทและทิศทางการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ในยุคปฏิรูป" และการประชุม ทปสท.สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

                    ๑) ที่ประชุม ทปสท. ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๓๗/๒๕๖๐ เรื่อ การแก้ไขปัญหาการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา

                    ๒) ประธาน ทปสท. คนใหม่ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชาย ศุภจารีรักษ์

                    ๓) การขึ้นเงินเดือน ๘% ให้กับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไม่ขัดข้องเรื่องนี้ 


 สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๑๐๖๑ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ - ๔๗๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๒๐