fACULTy SENATE of officials' COUNCIL of

Bansomdejchaopraya Rajabhat University

HOT NEWS


พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดป้าย อาคาร ๑๕๐ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค) และอาคารเรียน เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดงาานเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๑      " ไพลินมณีศรีเกษียณ " ซึ่ง รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้มอบของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๑เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดงาานเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่ง รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้มอบของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๐โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและเปิดเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็นของคณาจารย์และบุคลากร เรื่องความสุขในการทำงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย การประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการต่อสัญญาจ้างจนครบอายุ ๖๐ ปี ณ อาคาร ๑ ชั้น ๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมาการเข้าร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง


รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คนที่ ๑

ผศ. วรรณภร ศิริพละรองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คนที่ ๒

อาจารย์ประสงค์ ผ่องภิรมย์คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ


  • วิสัยทัศน์ (Vision) 

 " ความสุขของพี่น้องชาวบ้านสมเด็จฯ คือภารกิจของเรา"  • พันธกิจ (Mission)

      . สร้างความสุขความมั่นคงในการทำงานให้แก่พี่น้องชาวบ้านสมเด็จ

     . ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

      ๓. พิทักษ์ผลประโยชน์ของบุคลากรและของมหาวิทยาลัย


ฝากประชาสัมพันธ์


ข่าวการศึกษา Education News )

ชูจัดการศึกษาระบบ 4.0 (Education 4.0)


ศาสตราจารย์สุพจน์ หารหนองบัว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่าทางคณะปรับรูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ เน้นให้นิสิตคิดเป็น คิดนอกกรอบ สอดรับกับกระแสโลกที่ต้องสร้างคนยุคใหม่... สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๑๐๖๑ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ - ๔๗๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๒๐